Header menu

Du er her

Forslag til uddybende spørgsmål

- eksempler på uddybende spørgsmål i dialogen om trivselsundersøgelsens resultater om psykisk arbejdsmiljø

Download og print her

 

Trivsel

1.    Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler.

2.    Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

 • Hvilke opgaver er særligt motiverende? Hvilke er ikke motiverende?
 • Hvornår er vores engagement på arbejdspladsen højest? Hvad er det vi gør i disse situationer, som vi kan lære af?
 • Hvad er det vigtigt, at vi gør i fællesskab for at fastholde eller højne vores engagement og motivation?

Indhold i arbejdet

3.    Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

 • Hvad er særligt meningsfuldt?
 • Hvad kan vi gøre som henholdsvis leder og medarbejder, hvis meningsfuldheden falder?
 • Hvor gode er vi på arbejdspladsen til at hjælpe hinanden med at skabe mening i arbejdsopgaverne?

4.    Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?

 • Hvornår har vi løst en opgave godt nok her på arbejdspladsen?
 • Hvilket serviceniveau skal vi levere?
 • Hvordan får vi tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, vi udfører?
 • Hvornår lykkes vi bedst med at skabe en tilpas høj kvalitet?

Samarbejde om den fælles opgave

5.    Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kollegaer?

 • Hvad kendetegner samarbejdet her hos os?
 • I hvilke konkrete situationer i hverdagen fungerer samarbejdet om vores fælles opgave godt/mindre godt?
 • Er vi enige om, hvad vores fælles opgave er?
 • Hvilke ideer har vi til, hvordan samarbejdet om vores fælles opgaver eventuelt kan styrkes?

6.    Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen

 • Hvilke opgaver samarbejder vi med andre grupper/afdelinger om?
 • Er der andre opgaver end de nuværende, som vi bør samarbejde med andre om?
 • Hvad kendetegner samarbejdet med andre grupper/afdelinger?
 • Hvad er vigtigt, for at fastholde og udvikle samarbejdet til andre grupper/afdelinger?

7.    Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

 • Hvilke procedurer/principper/overvejelser ligger til grund for fordeling af arbejdsopgaver?
 • Hvilke arbejdsopgaver er det særligt vigtigt, at der opleves en retfærdig fordeling i forhold til?
 • Hvilken indflydelse er det muligt at have i fht fordeling af arbejdsopgaver?

Indflydelse

8.    Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde?

 • Hvilke beslutninger oplever vi, at vi har indflydelse på?
 • Hvad er det særligt vigtigt at have indflydelse på, for at kunne løse vores opgaver?
 • Hvad mener ledelsen, at det er realistisk at have indflydelse på?

9.    Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads?

 • Hvilke forandringer indenfor den seneste tid, har været særligt betydningsfulde for os?
 • Hvordan kom vi igennem disse forandringer? Hvilke erfaringer gjorde vi os?
 • Hvordan kan man få indflydelse på forandringer på vores arbejdsplads? Og hvilke aspekter er særligt vigtige at have indflydelse på?
 • Hvordan kan man få indflydelse på beslutninger her på arbejdspladsen?
 • Hvad er det vigtigt at henholdsvis ledelsen og medarbejderne går før/under/efter forandringer?

Nærmeste leder

10.  Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt?

 • Hvordan kommer dette til udtryk i det daglige?
 • I hvilke situationer er det tydeligt for os?
 • Oplever vi, at vores leder understøtter en god planlægning og fordeling arbejdet?
 • Oplever vi, at vores leder hjælper med at løse konflikter, når det er nødvendigt?
 • Hvilke ledelsesmæssige handlinger, tror vi vil have størst effekt på trivslen her?

11.  Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?

 • Hvad gør vores leder helt konkret? Hvordan påvirker det vores opgaveløsning?
 • Hvilken form for anerkendelse ønsker vi? (fx feedback, ros, løn, forfremmelse, nye ansvarsområder, opgaver, indflydelse mv)
 • Hvad er gode eksempler på anerkendelse?
 • I hvilke situationer har vi særligt brug for anerkendelse og påskønnelse?

12.  Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?

 • Hvad kendetegner samarbejdet med vores nærmeste leder?
 • Hvor tilgængelig oplever vi at vores leder er, i fht vores behov for kontakt til lederen?
 • Hvordan oplever vi mulighederne for at få sparring og vende udfordringer i arbejdet med vores leder?
 • Hvordan oplever vi at kommunikationen er, med vores nærmeste leder?

Ledelsen

13.  Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?

 • Hvad fremmer eller hæmmer tilliden til ledelsens udmeldinger?

14.  Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

 • Hvor tydelige er vi på roller og opgavefordeling hos os?
 • Er det tydeligt for os, hvad vores leder forventer af os?
 • Hvordan arbejder vi med mål for vores opgaveløsning? Hvordan fungerer det?
 • Hvor gode er vi på arbejdspladsen til at stille klare forventninger til hinanden som kollegaer?

15.   Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

 • Hvordan kommer dette til udtryk?
 • Hvad gør ledelsen helt konkret, som fremmer denne oplevelse?
 • Hvad kunne ledelsen gøre mere/mindre af, for at fremme denne oplevelse?

Læring og udvikling

16.  Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

 • Hvilken kompetence-udvikling kalder de nuværende og fremtidige opgaver på?
 • Hvilke læringsmetoder bruger vi på vores arbejdsplads? (fx sidemandsoplæring, mentoring, observation, sparring, supervision, vejledning, evaluering, træning, kurser mv.)
 • Hvordan er læring og udvikling struktureret/organiseret her hos os? Er der noget som skal forbedres i forhold til dette?
 • I hvor høj grad har vi mulighed for at bringe vores evner og færdigheder i spil i jobbet?

Håndtering af krav i arbejdet

17.  Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde?

 • Hvad kan gøre det svært at bevare overblikket i det daglige arbejde?
 • Hvad gør vi pt. for at skabe fælles overblik over det daglige arbejde? Hvordan fungerer det?
 • Hvordan oplever vi, at sammenhængen er mellem vores arbejdsopgaver, og den tid vi har til rådighed til at løse dem?
 • Hvordan oplever vi, vores muligheder for at påvirke balancen mellem privatliv og arbejdsliv?

18.  Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?

 • Hvilke situationer oplever vi, som særligt følelsesmæssigt belastende?
 • Hvordan håndterer vi disse situationer lige nu?
 • Hvilken hjælp eller støtte har vi brug for i sådanne situationer? Fra hvem? Hvornår?