Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Hjælp til at udarbejde lokale retningslinjer for håndtering af krænkelser i det interne samarbejde

En måde at arbejde målrettet og systematisk med at forebygge mobning og seksuel chikane, og andre former for krænkende adfærd

Mobning, seksuel chikane og andre former for krænkende adfærd kan opstå som resultat af uklare værdier og uklare normer på arbejdspladsen. Et af formålene med lokale retningslinjer er således at tydeliggøre arbejdspladsens værdier og normer for adfærd. En anden central komponent er at have procedure for, hvordan arbejdspladsen håndterer konkrete oplevelser af krænkende adfærd. Det er vigtigt, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre, hvis de er vidne til eller oplever sig udsat for krænkelser. Herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er.

Egne retningslinjer

Lokale retningslinjer og procedure for krænkelser i det interne samarbejde er med til at signalere ansvarlighed og systematik og kan derfor bidrage til at skabe tryghed. Det vil altid være nemmere at udarbejde lokale retningslinjer og procedure i en ”fredstid” frem for at gøre det i kølvandet på konkrete anklager om fx mobning og seksuel chikane.

Jeres lokale retningslinjer bør tage afsæt i Københavns kommunes politik vedr. krænkende adfærd som udstikker den overordnede ramme for, hvordan kommunen identificere, forbygger og håndtere krænkende adfærd på arbejdspladsen. Vær opmærksom på at jeres forvaltning også kan have forvaltningsmæssige retningslinjer, som I bør forholde jer til. Disse kan I finde på KKintra.

Inspiration til indhold

Arbejdsmiljø København kan yde rådgivning om, hvordan I tilrettelægger arbejdet med at udvikle og implementere retningslinjer og procedure for krænkende adfærd. Vi kan styre processen og vejlede om, hvilke aktiviteter I kan sætte i værk.

Jeres lokale retningslinjer bør i tråd med Københavns Kommunens politik indeholde følgende:

 • En beskrivelse af klare normer og værdier for en professionel og ordentlig adfærd på arbejdspladsen, og det særlige ledelsesansvar
 • Definitioner af (og gerne eksempler på) hvad krænkende adfærd er – og ikke er. Og/eller henvisning til kommunes politik
 • En beskrivelse af hvad I, som arbejdsplads, gør for systematisk at forebygge krænkende adfærd mellem ansatte, herunder hvordan I forebygger, at konflikter udvikler sig til krænkende adfærd
 • En klar procedure for håndtering af oplevelser med krænkende adfærd
  • Hvad kan man gøre, hvis man oplever sig krænket?
  • Hvem kan man gå til, hvis man krænkes/udpeges som krænker?
  • Hvad vil der så ske? (Fx at en nøgleperson tager en samtale med den krænkede)
  • Hvad kan der efterfølgende ske? (Fx upartisk undersøgelse, konfliktløsning/mægling, professionel hjælp, arbejdsskadeanmeldelse og evt. politianmeldelse)
  • Hvilke konsekvenser kan det få, hvis krænkelserne fortsætter? (fx mundtlige/skriftlige påtale, advarsler, opsigelse)
 • En plan for hvordan nyansatte introduceres for retningslinjerne, samt hvordan I sikrer, at de ’holdes i live’ fx ved at de indgår i jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet