Header menu

Du er her

Metode 1

Brug Chemicontrol og Kvantum som baggrund for instruktion og oplæring

Kemisk risikovurdering sker i dag bl.a. i forbindelse med kravspecificering af indkøb af bl.a. rengøringsmidler eller andre kemiske produkter – pt ved indkøb via Kvantum af produkter fra Abena og Mediq (dog ikke B-sortiment).

Faremærkede kemiske stoffer, der lægges ind i Chemicontrol, bliver også risikovurderet – det er de tidligere APB’er.

I kan altså bruge data i Chemicontrol til at styre jeres faremærkede kemiske stoffer. I skal have særlig fokus på oplæring og instruktion af medarbejdere. Se nedenfor.

Metoden adskiller sig ikke nævneværdigt fra mange enheders praksis indtil i dag.

Oplæring og instruktion

Mundtlig instruktion skal ske før arbejdet sættes i gang og skal gentages jævnligt. Hovedparten af det som skal indgå i oplæring og instruktion, er forhold der indgår i den kemiske risikovurdering.

Formålet er, at de ansatte skal kende til de risici, der er ved arbejdet, at man kender sikkerforanstaltninger til at beskytte mod påvirkninger, og at man ved hvad man skal gøre, hvis der sker uheld.

Oplæring og instruktion skal minimum indeholde følgende emner:

 1. Viden om kemikalierne
  Tag udgangspunkt i kemikalielisten og gennemgå faremærkning, risici ved arbejdet, både ved tilsigtet brug og risiko for uheld. Husk også hvis der er særlig brandfare, kan udvikles dampe/røg eller andet som er nævnt i den kemiske risikovurdering.
 2. Hvordan bruges, håndteres og opbevares kemikalierne?
  Det er vigtigt at man ved hvordan man kan udføre opgaverne forsvarligt, herunder hvordan man håndterer og opbevarer kemikalierne. Det er også vigtigt at man er opmærksom på om der fx skal tages særlige hensyn for at undgå hudkontakt eller indånding af dampe eller støv.
 3. Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger
  Hvordan betjenes og vedligeholdes procesudsug eller personlige værnemidler? Skal arbejdet foregå i særskilt område?
 4. Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld
  Hvis der sker uheld, fx spild, brand eller man bliver udsat for en sundhedsskadelig påvirkning fra hudkontakt eller indånding er det vigtigt at man kender procedurerne for opsamling eller kan yde den rigtige førstehjælp.
 5. Bortskaffelse
  Når man efter endt brug eller i tilfælde af spild skal bortskaffe kemikalierne, skal man vide hvordan det gøres korrekt. Det er også vigtigt at vide om der skal bruges værnemidler til arbejdet.