Header menu

Du er her

Metode 2

Lav risikovurderingen som en kemisk APV

I kan vælge selv at lave risikovurderingen som en kemisk APV, dvs lave en liste over jeres faremærkede kemiske stoffer, følge nedenstående beskrivelse og anvende den i den nødvendige oplæring og instruktion.

Kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Hvis det er nødvendigt at lave forebyggende foranstaltninger når man arbejder med kemiske stoffer, skal der laves en skriftlig, kemisk risikovurdering. Den skal omhandle enhver risiko for sikkerhed og sundhed. Den udarbejdes af arbejdsmiljøorganisationen og følger samme systematik som den traditionelle APV. Hvis det fx vurderes at der ved arbejdet kan ske sundhedsskadelig påvirkning som ikke kan undgås, og problemet ikke umiddelbart kan løses, så skal problemet overføres til handlingsplanen for APV.

Risikovurderingen skal indeholde følgende elementer:

 1. Jeres kemiske stoffers farlige egenskaber
 2. Grad, type og varighed af udsættelsen
 3. Omstændighederne ved arbejdet, herunder mængde
 4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger
 5. Evt. erfaring fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Oplysninger fra leverandøren om sikkerhed og sundhed

I skal have særlig fokus på oplæring og instruktion af medarbejdere. Se nedenfor.

Oplæring og instruktion

Mundtlig instruktion skal ske før arbejdet sættes i gang og skal gentages jævnligt. Hovedparten af det som skal indgå i oplæring og instruktion er forhold, der indgår i den kemiske risikovurdering.

Formålet er, at de ansatte skal kende til de risici der er ved arbejdet, at man kender sikkerforanstaltninger til at beskytte mod påvirkninger og at man ved hvad man skal gøre, hvis der sker uheld.

Oplæring og instruktion skal minimum indeholde følgende emner:

 1. Viden om kemikalierne
  Tag udgangspunkt i kemikalielisten og gennemgå faremærkning, risici ved arbejdet, både ved tilsigtet brug og risiko for uheld. Husk også hvis der er særlig brandfare, kan udvikles dampe/røg eller andet som er nævnt i den kemiske risikovurdering.
 2. Hvordan bruges, håndteres og opbevares kemikalierne?
  Det er vigtigt at man ved hvordan man kan udføre opgaverne forsvarligt, herunder hvordan man håndterer og opbevarer kemikalierne. Det er også vigtigt at man er opmærksom på om der fx skal tages særlige hensyn for at undgå hudkontakt eller indånding af dampe eller støv.
 3. Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger
  Hvordan betjenes og vedligeholdes procesudsug eller personlige værnemidler? Skal arbejdet foregå i særskilt område?
 4. Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld
  Hvis der sker uheld, fx spild, brand eller man bliver udsat for en sundhedsskadelig påvirkning fra hudkontakt eller indånding er det vigtigt at man kender procedurerne for opsamling eller kan yde den rigtige førstehjælp.
 5. Bortskaffelse
  Når man efter endt brug eller i tilfælde af spild skal bortskaffe kemikalierne, skal man vide hvordan det gøres korrekt. Det er også vigtigt at vide om der skal bruges værnemidler til arbejdet.