Header menu

Oplæring og instruktion i kemiske stoffer

Mundtlig instruktion skal ske før arbejdet sættes i gang og skal gentages jævnligt.

Hovedparten af det som skal indgå i oplæring og instruktion, er forhold, der indgår i den kemiske risikovurdering.

Formålet er, at de ansatte skal kende til de risici, der er ved arbejdet. At man kender sikkerforanstaltninger til at beskytte mod påvirkninger, og at man ved, hvad man skal gøre, hvis der sker uheld.

Oplæring og instruktion skal minimum indeholde følgende emner:

 1. Viden om kemikalierne
  Tag udgangspunkt i kemikalielisten og gennemgå faremærkning, risici ved arbejdet - både ved tilsigtet brug og risiko for uheld. Husk også, at der ved særlig brandfare, kan udvikles dampe/røg eller andet, som er nævnt i den kemiske risikovurdering.
 2. Hvordan bruges, håndteres og opbevares kemikalierne?
  Det er vigtigt, at man ved hvordan, man kan udføre opgaverne forsvarligt, herunder hvordan man håndterer og opbevarer kemikalierne. Det er også vigtigt, at man er opmærksom på, om der fx skal tages særlige hensyn for at undgå hudkontakt eller indånding af dampe eller støv.
 3. Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger
  Hvordan betjenes og vedligeholdes procesudsug eller personlige værnemidler? Skal arbejdet foregå i særskilt område?
 4. Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld
  Hvis der sker uheld, fx spild, brand eller man bliver udsat for en sundhedsskadelig påvirkning fra hudkontakt eller indånding, er det vigtigt, at man kender procedurerne for opsamling eller kan yde den rigtige førstehjælp.
 5. Bortskaffelse
  Når man efter endt brug eller i tilfælde af spild, skal bortskaffe kemikalierne, skal man vide, hvordan det gøres korrekt. Det er også vigtigt at vide, om der skal bruges værnemidler til arbejdet.

 

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet