Header menu

Risikovurdering

5 trin til risikohåndtering

Dette værktøj er en guide til systematisk risikovurdering, risikoanalyse og risikohåndtering. Den følger den eksisterende EU-vejledning om risikovurdering på arbejdspladsen.

Det kan bruges til at vise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at ændre forhold i og omkring arbejdet.

Risikovurderingen kan bruges som en dialog mellem leder og medarbejder-repræsentanter med henblik på at finde en fornuftig løsning på eventuelle risici. Den indgår i jeres arbejdspladsvurdering.

Det kan være relevant at lave en risikovurdering, hvis I på arbejdspladsen fx:

 • får nye opgaver eller skal effektivisere kerneopgaven
 • får nye medarbejdere eller modtager nye borgere
 • har medarbejdere, der er gravide
 • skal have en ny organisation - fx i forbindelse med en sammenlægning
 • indfører ny teknologi og nye arbejdsmetoder
 • benytter nye produkter
 • bygger om eller bygger helt nyt

Modellen kan også bruges til at vurdere en enkelt specifik påvirkning eller aktivitet i arbejdet.

Trin 1

Identifikation
Lav en liste over alle relevante påvirkninger og farer på arbejdspladsen (fx indenfor støj, specifikke kemiske og biologiske belastninger, ulykkes risici, ergonomi eller psykosociale belastninger).

Trin 2

Analyse
Nu skal listen prioriteres. Hver risiko vurderes efter sandsynlighed og konsekvens dvs. sandsynligheden for, at en påvirkning finder sted, kombineres med konsekvensen eller alvorligheden af begivenheden.

Sandsynlighed beskriver hvor hyppigt eller sandsynligt det er, at en risiko opstår:

 1. ”Meget usandsynlig” (indtræffer højst engang hvert 5. år eller sjældnere),
 2. ”Usandsynlig”,
 3. ”Sjælden”
 4. ”Sandsynlig”
 5. ”Ofte” (indtræffer dagligt eller månedligt).

Konsekvensen eller alvorligheden kan tilsvarende klassificeres:

 1. ”Ubetydelige”
 2. ”Mindre” (fx mindre skader med behandling og/eller kort sygefravær)
 3. ”Alvorlige”
 4. ”Meget alvorlige” skader eller påvirkninger
 5. ”Fatale eller katastrofale” (fx dødsulykker)

Sandsynlighed og konsekvens vurderes uafhængigt af hinanden og plottes efterfølgende ind i en risikomatrix, hvor kombinationen eller produktet af de to valgte talværdier præsenteres som en farve og en risikoscore.

Her er et eksempel på en risikomatrix. Resultatet af risikoanalysen vises som:

 • høj risiko (rød farve og en score mellem 15 og 25)
 • middel risiko (gul farve og en score mellem 6 og 12)
 • lav risiko (grøn farve og en score mellem 1 og 5)

Risikomatrix

 

Denne risikomatrix er blot et eksempel. Der findes andre måder at opstille sin matrix på. Eksempelvis kan man vælge at vægte konsekvens højere end sandsynlighed. Scoren på risici er således ikke en generel facitliste, men en hjælp til at prioritere vigtigheden af de forskellige risici.

Trin 3

Evaluering
Ud fra analysen skal I beslutte, om risikoen er så lav, at den skal accepteres/tolereres eller om risikoen skal håndteres ved at:

 • eliminere eller undgå risikoen (fx at ophøre med den aktivitet, der skaber risikoen)
 • flytte risikoen (dvs. lade andre håndtere de farlige situationer fx overlade flytteopgaver eller særlige rengøringsopgaver til eksterne leverandører med særlig ekspertise)
 • kontrollere risikoen (fx gennem ændring af procedurer, træning, administrative procedurer, hjælpemidler eller personlige værnemidler).

Trin 4

Håndtering
Når I har gennemført trin 1-3, afslutter den egentlige risikovurdering. Det er dog afgørende, at I herefter laver en prioriteret handlingsplan - gerne som en del af den løbende APV-handlingsplan - og iværksætter de forebyggende tiltag, som I har besluttet.

Trin 5

Overvågning og revision
Risikovurderingen skal revideres med regelmæssige mellemrum for at sikre, at den er opdateret.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet