Header menu

Du er her

Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital

Hovedpointer
 • Den høje forandringshastighed sætter sit præg på arbejdsmiljøet.
 • Indsatser for i højere grad at aktivere MED/Trio i forebyggelse af fravær og sikring af nærværet ved store forandringer skal opprioriteres.
 • Der er behov for initiativer mhp at forbedre ledernes muligheder for at udøve nærværende ledelse på arbejdspladsen.
 • En væsentlig del af trivsels- og fraværsproblemerne kan kobles direkte til arbejdsmiljøforhold og understreger dermed, at arbejdsmiljøindsatser kan have et afgørende forebyggende potentiale.
 • Der bør skabes og opretholdes nærværskulturer, hvor kerneopgaven er i fokus.
 • Tidlige forebyggende samtaler har god effekt – og kan udbredes mere systematisk.
 • Arbejdet med at oversætte individuelle "tilfælde" af psykisk overbelastning og stress til organisatorisk forebyggelse på alle niveauer bør opprioriteres.
 • Der er brug for, at ledere og MED/Trio arbejder med nyttige måder at have føling med og tale om psykisk overbelastning og stress på.
 • Kommunens holdning til håndtering af stressramte skal afklares: Ro/sygemelding eller bedst mulig bevarelse af kontakt til arbejdspladsen.
 • En "mest muligt på arbejde"-tilgang forudsætter, at indsatser for at forbedre tilgængelighed og kvalitet af arbejdsmodifikation og ledelsesinddragelse opprioriteres.
 • Der er behov for øget fokus på ledernes kompetenceudvikling i relation til konflikthåndtering, stressforebyggelse og håndtering af problemer med ubalance mellem krav og kompetencer.
 • Vanskelige spørgsmål om at afvikle eller fastholde medarbejdere kan i nogen sammenhænge med fordel løftes op på højere enhedsniveauer.
 • Guidelines for håndtering af alvorlig kritisk sygdom bør udarbejdes.