Header menu

600 har trænet sig til mere energi og færre smerter

13.05.2016
Holdbart Arbejdsliv har haft succes med at indføre obligatorisk træning for de ansatte på 10 plejecentre i Københavns Kommune. Nu skal alle arbejdspladser i plejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) følge trop over de kommende tre år for at styrke kroppen til jobbet og forebygge nedslidning. Det kræver blandt andet en særlig opbakning fra ledelsen.

Man kan bruge en squat, når man fylder tøj i vaskemaskinen. Og ben og skuldre holder op med at værke, når man går hjem fra arbejde. En stor del af de 600 medarbejdere på 10 plejecentre i lokalområde Vesterbro-Kongens Enghave-Valby kan mærke væsentlige forbedringer i deres fysiske styrke og udholdenhed på jobbet. Det kan måles i fysiske test - og det kan mærkes i hverdagen. Det sker efter en vedholdende indsats med træning udført i arbejdstiden, på deres arbejdsplads. Også på en række andre områder viser den afsluttende evaluering, at de ansatte er blevet stærkere, har fået mere energi og færre smerter - og at deres fysisk krævende job føles mindre belastende.

De gode resultater er kommet, selv om træningsaktiviteten har ligget under det niveau, som oprindeligt var målet. Og den succes, har ført til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har besluttet, at alle medarbejdere i plejen fremover skal til at se træning som en obligatorisk del af jobbet. Det langsigtede mål er at forebygge nedslidning, som fortsat er et stort problem i plejen (se faktaboks).

En ny dagsorden i arbejdsmiljøarbejdet

Holdbart Arbejdsliv har ifølge projektleder Annemette Eskesen sat en helt ny dagsorden for, hvorfor og hvordan man kan indføre træning på arbejdspladsen. Fokus er flyttet fra individuel sundhed til strukturel forebyggelse af nedslidning.  Det betyder, at træningen fokuserer på bestemte styrkeøvelser, der er specifikt rettet mod den del af kroppen, der bruges i jobbet. 

Men vejen frem til de gode resultater har ikke været helt snorlige. De allerfleste af de involverede synes, at det er en god idé. Men for både ledere og medarbejdere har det taget tid at udvikle erfaringer med træning.

”Man tror måske bare, at det er nemt at gå i gang. Mange arbejdspladser har prøvet træning i arbejdstiden før, men ikke på denne måde – som en systematisk indsats og i så stor skala. Det stiller nye krav til organiseringen og til motivation af medarbejderne,” påpeger Annemette Eskesen.

Forskellige arbejdspladser - forskellige modeller for organisering

Arbejdspladserne har skullet finde måder at indføre sammenlagt en times træning om ugen for hver medarbejder i arbejdstiden. Et væsentligt skridt på vejen har været at give de forskellige arbejdspladser mulighed for at tilpasse træningen til deres organisation. 

Forskelle mellem faggrupper, arbejdsopgaver og vagtformer er nogle af de faktorer, der spiller ind. En erfaring er, at det især kan være svært for plejepersonalet at gå fra borgere, så derfor er der fundet måder, som ikke forstyrrer det daglige arbejde for meget. En løsning har derfor nogle steder været korte, daglige træningsseancer a 10-15 minutter, der placeres i forbindelse med andre planlagte møder. 

”Træningsindsatsen har givet os forskellige inspirationsmodeller for organisering, men hver arbejdsplads skal udvikle deres egne erfaringer med, hvad der kan lade sig gøre hos dem. Helt overordnet ser det ud til at føre til bedre implementering, hvis arbejdspladsen har medindflydelse på organisering og mulighed for at vælge tidspunktet for, hvornår man er parat til at gå i gang,” siger Annemette Eskesen. Den tilgang vil derfor også blive brugt fremover.

Motivation: Ledelsen spiller en afgørende rolle

Den vigtigste læring i Holdbart Arbejdsliv har været, hvor stor en rolle ledelsen spiller i at få træning til at fungere og i at fastholde træningsdeltagelsen. Medarbejderne peger i evalueringen på, at den afgørende motivationsfaktor for deres deltagelse har været, at træning er en obligatorisk opgave, som lederne følger op på.

”Alle træningsprojekter har den erfaring, at efter en periode stopper det eller interessen daler. Vores entydige erfaring er, at ledelsen har været nøglen til at fastholde træningsdeltagelsen. Når SUF udruller til hele plejen, vil vi derfor gøre det endnu mere tydeligt, hvad deres rolle er.”

Fx peger evalueringen på, at det hjælper gevaldigt på opbakningen, når lederne lægger træningen ind i dags- og ugeplaner, følger op på deltagelsen og selv kaster sig ud i øvelserne. Også en større synlig politisk og ledelsesmæssig opbakning undervejs, har betydet, at forstanderne med større overbevisning har kunnet melde ud, at træning er en arbejdsopgave, der skal bruges tid på.

Men det kræver særlig forberedelse af lederne:
”Vi har lært, at når vi siger, at det er alle, der skal træne, er det en helt ny og uvant ledelsesopgave.  Lederne skal kunne tage dialogen og motivere deres medarbejdere. Vi har erfaret, at de skal have flere redskaber til at kunne gøre det, fordi det er en svær opgave. Det kan man læse mere om i den guide til ledere, vi har skrevet. Her er opsamlet flere gode råd til de mange spørgsmål og problemstillinger, fx hvornår man kan fritage en medarbejder fra træning,” siger Annemette Eskesen. Lederne har også deltaget i et kursus, hvor det er blevet slået fast, at Holdbart Arbejdsliv er en del af generelle ledelsesopgave.

Ekstragevinster: mere sammenhold og fritidsaktivitet

En stor motivationsfaktor for den enkelte medarbejders deltagelse er at være sammen med sine kolleger. Oplevelsen af, at træning giver stærkere fællesskab og trivsel i personalegruppen. Især når man kan mødes på tværs af et hus. 

”Deltagerne peger på, at det har betydning for det psykiske arbejdsmiljø at være sammen med kolleger gennem træning. Mange er glade for at mødes på tværs. Vi har fået bekræftet, at træning fremmer sammenhængskraften, den del af den sociale kapital, som styrkes af at være sammen med kolleger og møde dem på en anden måde. Og allerhelst på tværs af afdelinger, så man kommer ud af sine små grupper. Det resultat er vi også meget glade for, for det er en stor motivation.”, understreger Annemette Eskesen.

Det ser desuden ud til, at træningen har ansporet nogle af deltagerne til også at være mere fysisk aktive i fritiden. Hovedparten af deltagerne har fx delt øvelser med familie og venner.

"Efter at jeg er begyndt at træne, har jeg fået mere overskud. Jeg har heller ikke ondt i benene, når jeg går hjem om eftermiddagen. Så jeg synes, det har været godt.”

Shila Larsen, sosu-assistent fra Bryggergården.

Resultater – Holdbart Arbejdsliv

Nogle af de væsentlige resultater er:

  • Forbedringer i muskelstyrke og udholdenhed
  • Reduktion af smerter i bevægeapparatet (både nakke og lænd)
  • Øget psykisk sundhed målt på energi og søvnkvalitet
  • Reduktion i oplevet arbejdsbelastning

Særligt resultatet med reduktion i lændesmerter er noget nyt, fremhæver Annemette Eskesen, projektleder i Holdbart Arbejdsliv:

”Det er vi meget glade for, fordi sammenhæng mellem træning og rygsmerter har man haft svært ved at påvise i andre projekter. Forskning har også vist, at korte træningsseancer à 10 minutters træning tre gange om ugen har effekt på nakke/skuldersmerter. Vores resultater viser, at også de kortere træningsseancer har en effekt på rygbesvær. Det øger sandsynligheden for, at vi kan påvirke nedslidning på længere sigt.”

Træning på arbejdspladsen - Udrulles i SUF fra 2017-2019

Den 28. april 2016 sagde Borgerrepræsentationen ja til at videreføre og udbrede Holdbart Arbejdsliv til plejecentre og hjemmepleje i SUF med midler fra Københavns Kommunes puljer til ’Smarte investeringer i kernevelfærden’. Bag beslutningen ligger en business case, som viser at træning på arbejdspladsen er en økonomisk bæredygtig vej til mindre nedslidning og senere tilbagetrækning. Indsatsen igangsættes løbende i lokalområderne i perioden 2017 til 2019, og derefter er træning en del af arbejdslivet i alle dele af plejen i SUF. 

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet