Header menu

Ny undersøgelse viser, at Tidlig Indsats er en god støtte til ledere og medarbejdere

08.12.2016
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført en kvalitativ undersøgelse

Undersøgelsen går på ledernes oplevelse af udfordringer og muligheder i håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer i Københavns Kommune. Den bygger på interview af 21 ledere i Københavns Kommune.

Rapporten bidrager til en bedre forståelse af ledernes rolle med identificering og håndtering at medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer.

En del af undersøgelsen fokuserer specifikt på ledernes erfaringer og oplevelse af Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København. Rapporten viser et generelt billede af, at Tidlig Indsats sparer lederne for tid, giver dem tryghed og hjælper dem med at løse en opgave, som de selv kan føle sig usikre på.

Forskerne bag rapporten kommer med en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som Arbejdsmiljø København vil inddrage sammen med rapportens konklusioner i det videre arbejde både med Tidlig Indsats, arbejdet med den tværgående sygefraværsstrategi og tværgående indsats for Psykisk Sundhed.

En vigtig ledelsesopgave

Lederne oplever det generelt som en vigtig ledelsesopgave at identificere og håndtere medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer (PTFP) og en del af lederne føler sig godt klædt på til at kunne håndtere og løse denne opgave. Nogle oplever dog, at de har behov for mere viden og kompetenceudvikling for at kunne løfte opgaven.

Flere ledere peger desuden på en række organisatoriske udfordringer forbundet med at identificere og håndtere medarbejdere med PTFP. Her nævnes især mangel på tid, stort ledelsesspænd og sparsom daglig kontakt med medarbejderne som organisatoriske udfordringer. Fokus på sygefravær synes at fremme ledernes opmærksomhed på området, men kan samtidig skabe dilemmaer for lederen i forhold til, hvor meget de kan ”presse” og ”bremse” såvel medarbejderens mistrivsel som resten af teamet.

Tidlig Indsats har positiv effekt og kan virke forebyggende

Lederne i undersøgelsen giver overordnet udtryk for, at der hos Tidlig Indsats kan hentes god og professionel hjælp til håndtering af mistrivsel og fravær, og at Tidlig Indsats sparer værdifuld tid for lederen. Samtidig med, at det giver dem tryghed og hjælper dem med at løse en svær opgave. Lederne lægger vægt på, at Tidlig Indsats har et arbejdsrettet fokus og særlig fokus på, hvad der skal til, for at medarbejderen kan komme tilbage og fungere på arbejdspladsen.

Rapporten viser også, at et forløb hos Tidlig Indsats har en positiv effekt på medarbejderen ift. sygdomsforbedring, større indsigt i egen situation, formåen og fremtidsperspektiv til større arbejdsrelateret rolleklarhed og færre konflikter på arbejdspladsen. Det bliver også fremhævet, at et forløb hos Tidlig Indsats har virket forebyggende ift. sygefravær og afskedigelser.

Anbefalinger til Tidlig Indsats

Forskerne bag rapporten anbefaler blandt andet:

  • Mere systematiske og veletablerede muligheder for sparring ledere imellem om håndtering af medarbejdernes mistrivsel.
  • Tilbud om målrettet undervisning til ledere, som ikke eller kun har begrænset erfaring med at håndtere medarbejdere med psykisk mistrivsel.
  • Mere kontinuerligt og gennemsigtigt samarbejde mellem Tidlig Indsats, medarbejdere og ledere.

Forskerne peger på, at det for nogle ledere ikke er helt klart, hvordan kontakten til Tidlig Indsats og deres egen rolle er tænkt i forløbene. Derfor kan Tidlig Indsats arbejde endnu mere med at øge forventningsafstemningen til samarbejde og lederkontakt i de enkelte forløb.

Videre anbefales, at Tidlig Indsats tydeliggør, at tilbuddet kan bruges til alle medarbejdere, uanset årsag, så længe problemerne påvirker arbejdsevnen.

Læs nyheden om rapporten på NFA’s hjemmesideHer kan du også downloade rapporten.

 

Om Tidlig Indsats


Tidlig Indsats er et tilbud til ansatte i Københavns Kommune, som har til hensigt at reducere sygefravær og håndtere kommunalt ansattes mistrivsel på arbejdspladsen. Tidlig Indsats har et arbejdsrettet fokus, men tilbuddet kan anvendes uanset hvilken årsag der er til medarbejderens problemer, så længe problemet påvirker arbejdsevnen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet