Header menu

Vigtige pointer fra gå-hjem-møderne

17.02.2017
Her får I de vigtigste pointer fra Arbejdsmiljø Københavns gå-hjem-møder Vær parat.

Praktiske informationer og råd til den gode trivselsproces

Gå-hjem-møderne Vær parat startede ud med et oplæg fra konsulenter i Arbejdsmiljø København, hvor de praktiske informationer om trivselsundersøgelsen blev gennemgået. Og så blev der givet gode råd til, hvordan arbejdspladserne bedst muligt forbereder sig på undersøgelsen lokalt.

Nogle af hovedpointerne fra oplægget var blandt andet, at trivselsundersøgelsen er en del af jeres løbende systematiske arbejdsmiljøarbejde og skal ses som et redskab i arbejdspladsens arbejdspladsvurdering (APV). I år er der en ny og mindre spørgeramme. De 11 temaer er de samme som ved trivselsundersøgelsen i 2015, men der er færre spørgsmål under hvert tema i år. Derfor er det en forudsætning, at når trivselsrapporten trækkes, skal der følges op – det er i opfølgningen, I kan blive klogere på, hvad der specifikt fungerer godt, og hvad der er brug for at handle på.  

Oplægget berørte også forhold som hvem der modtager undersøgelsen og forhold omkring anonymitet blandt andet, at der kun leveres rapporter til afdelinger med mindst fem besvarelser.

Find hele oplægget og få mere information i guiden her.

De vigtige lokale initiativer

Arbejdsmiljøkonsulenternes oplæg om startskuddet for trivselsundersøgelsen blev ved alle tre gå-hjem-møder suppleret af en runde med spørgsmål og tips fra deltagerne. Et spørgsmål, der gik igen i salen var, hvordan man motiverer kollegerne til overhovedet at svare på spørgeskemaet, når de modtager det. Et vigtigt spørgsmål, fordi en høj svarprocent er en forudsætning for, at den lokale arbejdsplads modtager en trivselsrapport, som er repræsentativ for arbejdspladsen og dermed brugbar. Nogle af de erfaringer, der blev delt var:

  • at det er vigtigt at kommunikere ud, hvordan man som arbejdsplads lokalt vil arbejde med trivselsundersøgelsen.  
  • at man skal forberede kollegerne på, at trivselsundersøgelsen kommer. Det vil sige tale om undersøgelsen, hænge TU-plakaterne op, holde personalemøder om, hvad undersøgelsen har af betydning for arbejdspladsen og tydeliggøre hvor vigtigt det er, at medarbejderne svarer på den, så der fremadrettet kan arbejdes med trivslen.
  • at man skal skabe en ensartet forståelse af trivselsundersøgelsens spørgsmål. Konkretisere, hvordan I på jeres arbejdsplads forstår spørgsmålene, så alle svarer på det samme.
  •  at man skal sørge for, at der er mulighed for at besvare spørgeskemaet i arbejdstiden. Eksempelvis, at der sættes tid af til det, at de har adgang til en computer samt mulighed for støtte til oplæsning af spørgsmål og lignende.
  • at man forinden spørgeskemaet udsendes, skaber enighed på arbejdspladsen om, hvilken tidsramme der svares ud fra. Har der fx været en nylig organisatorisk ændring, som kan påvirke medarbejdernes svar, er det vigtigt at få fastlagt forinden, om den skal medtænkes i svarene, eller om der skal besvares ud fra nuværende arbejdssituation efter den organisatoriske ændring.

Og så er det vigtigt at skabe opmærksomhed, mens undersøgelsen foregår. Følg løbende med i deltagelsesprocenten og synliggør, at det er vigtigt at deltage, for jo højere svarprocent, jo mere brugbart et resultat vil I få.

Følg op, følg op, følg op

En del af de tips der blev delt, havde også fokus på opfølgningen. Lige så vigtigt det er at være forberedt til trivselsundersøgelsen, lige så vigtigt er det at følge op på den. Og flere eksempler fra salen viste også betydningen af, at hvis der ikke følges op, kan det få negative konsekvenser for trivslen. Og det kan have betydning for deltagelsesprocenten næste gang.

En pointe var også, at trivselsundersøgelsen kræver opfølgende dialog på arbejdspladsen, der giver uddybende viden om, hvad der ligger til grund for medarbejdernes besvarelser og dermed hvilke tiltag der vil være de relevante at sætte i værk for at øge trivslen. Det sætter Arbejdsmiljø København fokus på ved tre kommende gå-hjem-møder Fra rapport til handling. Datoerne for gå-hjem-møderne ligger ikke helt fast endnu, men vil blive kommunikeret ud via Arbejdsmiljøbrevet, så snart de gør.

Har I brug for yderligere information om, hvordan I bedst forbereder jer til trivselsundersøgelsen, kan I gå på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside om trivselsundersøgelse 2017. I kan også tage fat i jeres forvaltnings kontaktperson


Medarbejdernes trivsel er en forudsætning for effektivitet og kvalitet i kerneopgaven

Økonomidirektør i Økonomiforvaltningen Mads Grønvall var indbudt ved første gå-hjem-møde den 10. januar. Her satte han fokus på, hvorfor det er så vigtigt at trives som medarbejder i Københavns Kommune. Hans budskab var, at Københavns Kommune skal være en attraktiv og effektiv kommune, som leverer en kerneopgave af høj kvalitet. Og hele forudsætningen for det er, at kommunens medarbejdere trives. Derfor er det også vigtigt, at man fra både centralt hold og lokalt på de enkelte arbejdspladser prioriterer trivselsundersøgelsen – og ikke mindst opfølgningen på undersøgelsen – højt. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet